Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Zuchtje Geluk.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Zuchtje Geluk de zelfstandig trouwambtenaar welke zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie.

Cliënt iedere natuurlijke persoon die met Zuchtje Geluk een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.

Overeenkomst elke aanbieding van Zuchtje Geluk, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Zuchtje Geluk en door deze laatste aanvaard.


 

Totstandkoming van de overeenkomst


Een overeenkomst tussen cliënt en Zuchtje Geluk komt tot stand na een schriftelijk akkoord door beide partijen van de door Zuchtje Geluk gemaakte offerte. Na deze schriftelijke bevestiging stuurt Zuchtje Geluk een factuur toe. Van dit bedrag wordt 20% aanbetaald. Dit bedrag staat in de factuur apart vermeld. Zuchtje Geluk reserveert na deze betaling definitief de trouwdatum.


 

Honorering en betaling


De door Zuchtje Geluk gedane prijsopgave is inclusief BTW, exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten en gemeentelijke leges aangaande het huwelijk.
 Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Zuchtje Geluk een factuur toe. 
De betaling dient uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door Zuchtje Geluk aangewezen bankrekening.


Cliënt is aan Zuchtje Geluk alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, wanneer zij de aan Zuchtje Geluk verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Zuchtje Geluk de vordering aan derden uit handen geeft.

 

Ongeval/ziekte Zuchtje Geluk en calamiteiten


Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Zuchtje Geluk haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door Zuchtje Geluk uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met Cliënt.

 

Aansprakelijkheid


Zuchtje Geluk is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de Cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Zuchtje Geluk verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zuchtje Geluk. 
De door Zuchtje Geluk te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Zuchtje Geluk en Cliënt (inclusief btw).

 

Annulering 


In geval van annulering van de opdracht door Cliënt brengt Zuchtje Geluk de volgende kosten in rekening:


• Bij annulering tot het voorgesprek van de (trouw)ceremonie 20% van het totaalbedrag

• Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag 

• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
 

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 

Ontbinding


De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: 


• Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft 

• Overlijden van de zelfstandig trouwambtenaar van Zuchtje Geluk.

Voor overeenkomsten gesloten Zuchtje Geluk is het Nederlands recht van toepassing.

Tijdelijk aanvulling 2020: Covid-19

Verplichte wijzigingen in trouwdatum en/of het tijdstip en de locatie van de ceremonie als direct gevolg van de geldende maatregelen tegen Covid-19, zijn binnen de overeenkomst mogelijk na wederzijds goedkeuren. 

Zuchtje Geluk is niet verantwoordelijk voor gevolgen van de geldende maatregelen op de ceremonie. Deze hebben dan ook geen invloed op de overeenkomst of het daarop vernoemde totaalbedrag.